Svätoháj

Občianske združenie

Stanovy:

Stanovy občianskeho združenia Svätoháj

Článok I. - Názov a sídlo združenia

Názov: Svätoháj

Sídlo:

Článok II. - Ciele združenia

Ciele združenia sú:

 • Ochrana a tvorba životného prostredia
 • Zachovanie kultúrnych a prírodných hodnôt
 • Uchovávať a rozvíjať tradície ľudového umenia na Slovensku.
 • Zachovávanie tradičných ľudových remesiel
 • Obnova Slovanských tradícií

Článok III. - Uskutočnenie cieľov združenia

Na uskutočnenie cieľov budú združeniu slúžiť najmä tieto činnosti:

 • Organizovanie a vysielanie dobrovoľníkov pri tvorbe, ochrane, udržiavaní alebo zlepšovaní životného prostredia
 • Organizácia akcií v prírode
 • Interpretovať a šíriť ľudové umenie
 • Prezentácia remesiel a remeselníkov
 • Výskumná činnosť v oblasti domácich tradícii, prax Slovanskej spirituality a výuková činnosť
 • Organizovanie kultúrnych, spoločenských, osvetových a športových podujatí, výstav, výmenných pobytov a záujmových aktivít.
 • Poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a realizácia publikačnej a vydavateľskej činnosti
 • Vyhľadávať vhodných partnerov a sponzorov za účelom nielen finančného a materiálneho zabezpečenia činnosti združenia, ale aj pre podporu a pomoc pri realizácii stanovených úloh a cieľov.
 • Vyvíjanie aktivít za účelom získavania finančných prostriedkov určených na chod združenia
 • Spracovanie a realizácia projektov s cieľom získania finančných prostriedkov z rôznych fondov

Článok IV: Členstvo

Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia.

 1. O prijatí za člena rozhoduje na základe písomnej prihlášky Rodová rada združenia.
 2. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena.
 3. Členstvo zaniká:

a)vystúpením - v deň doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia na adresu združenia

b)vylúčením - členstvo zaniká dňom rozhodnutia Rodovej rady o vylúčení

c)úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby

d)zánikom združenia.

Článok V. - Práva a povinnosti členov

Práva členov

 • podieľať sa na činnosti združenia,
 • voliť a byť volený do orgánov združenia,
 • obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko,
 • byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.

Povinnosti členov

 • dodržiavať stanovy združenia,
 • pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,
 • podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia,
 • ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.


© 2016 Worlds Collide. Všetky práva vyhradené.
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky